Uvjeti o pružanju usluge EPC Web lokacije

Osnovne informacije

Ovi Uvjeti pružanja usluga, zajedno s bilo kojim i svim drugim ovdje navedenim dokumentima utvrđuju uvjete pod kojima možete koristiti web stranicu epcplc.com, bilo koje poddomene ove stranice ili bilo koju aplikaciju za samoregistriranje web računa (npr. za putovanje u Norvešku ili ULEZ u Londonu) (Web stranica). Molimo pažljivo pročitajte Uvjete pružanja usluge i osigurajte da ih razumijete. Bićete obavezni pročitati i razumjeti ove Uvjete pružanja usluge, jer će se smatrati da ih, korištenjem ove web lokacije, prihvatate. Ukoliko niste saglasni da se pridržavate i budete vezani ovim Uvjetima pružanja usluge, molimo prestanite koristiti ovu web lokaciju.

Definicije i tumačenje

U ovim Uvjetima o pružanju usluge naredni pojmovi imaju sljedeća značenja:

EPC Račun
označava račun koji je korisnik Web stranice dužan registrirati kako bi upravljao plaćanjima na mreži kazni vezanih za saobraćaj, planove za ekološku zaštitu ili, generalno, bilo koju online aplikaciju dostupnu na Web stranici;
EPC
Euro Parking Collection plc: registarski broj kompanije: 3515275, registarski broj za zaštitu podataka: Z5479282; Contractum Limited: registarski broj kompanije: 5755117, registarski broj za zaštitu podataka: Z143131X, broj PDV-a: 977 7392 50, EPC Finance Limited: registarski broj kompanije: 8881682; sve registrirane u Engleskoj i Velsu, Shepperton House, 83-93 Shepperton Road, London, N1 3DF Ujedinjeno Kraljevstvo; i EPC Hungary KFT: registarski broj kompanije: 01-09-908128, registarski broj za zaštitu podataka: NAIH-112615/2017 (zajednički EPC);'
Sadržaj
označava bilo koji i sve tekstove, slike, zvučne zapise, video zapise, skripte, zbornike, softver, baze podataka i bilo koji drugi oblik informacija koji se može pohraniti u kompjuteru koji se pojavljuje na, ili čini dio Web lokacije;
Platforma
označava skupno mrežne sadržaje, alate, usluge, infrastrukturu i informacije koje EPC pruža preko Web lokacije radi olakšanja administriranja kazni vezanih za saobraćaj;
Usluga ili Usluge
označavaju usluge koje su vam dostupne putem ove Web stranice;
Informacije o plaćanju
označava sve pojedinosti potrebne za plaćanje Usluga sa ove Web lokacije. To uključuje, ali nije ograničeno na brojeve kreditnih / debitnih kartica, brojeve bankovnih računa i šifre djelatnosti; ili bilo koji drugi važeći način plaćanja;
Treća strana davatelj usluga
označava treću stranu koja pruža uslugu koja se nudi Korisnicima preko Web stranice;
Korisnik
označava svaku treću stranu koja pristupa Web stranici i koja nije zaposlena od strane Euro Parking Collection plc.

Vlasništvo nad Web lokacijom

Web lokacija je u vlasništvu kompanije EPC koja njome i upravlja

Naša prava na intelektualnu svojinu i licenca

Sav drugi Sadržaj uključen na Web lokaciju, uključujući sve materijale koje korisnik susreće, tekst, grafike, logotipe, ikone, slike, zvučne isječke, video isječke, kompilacije podataka, prikaz stranice i sav temeljni materijal kao što je kod, softver, baze podataka i autorsko pravo i druga prava u vezi sa intelektualnom svojinom u tom Sadržaju, osim ako je naročito naglašeno drugačije, vlasništvo je EPC-a, naših podružnica, parnera, klijenata ili ostalih relevantnih trećih strana. Sav Sadržaj zaštićen je primjenjivim sporazumom u Ujedinjenom Kraljevstvu i drugim, međunarodno priznatim, primjenjivim zakonima i sporazumima o privatnoj svojini.

Ne smijete reproducirati, kopirati, distribuirati, pohranjivati ili na bilo koji drugi način ponovno koristiti materijale s Web lokacije osim ako nije drugačije navedeno na Web lokaciji ili ako nije dobijena izričita pismena dozvola od EPC-a da se tako uradi.

Veze prema drugim web stranicama

Web lokacija može sadržavati veze prema drugim lokacijama. Osim ako nije izričito navedeno, ove lokacije nisu pod kontrolom EPC-a ili naših podružnica. EPC ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj tih web stranica i odriče se od odgovornosti za bilo koje i sve oblike gubitka ili štete nastale zbog njihovog korištenja. Uključivanje neke veze na drugu stranicu na ovoj Web stranici ne implicira nikakvu potvrdu vjerodostojnosti samih tih stranica ili onih koje ih kontroliraju.

EPC računi

EPC Računi je online aplikacija za samoregistraciju koja Korisnicima omogućava da registriraju informacije o vozilu kao i druge relevatne informacije kako bi upravljali plaćanjima naknada vezanih za saobraćaj, primali relevantnu prepisku putem e-pošte, kao i za druge informacije kojim se olakšava putovanje na određenu lokaciju. Kako biste imali koristi od ove aplikacije, EPC traži da pružite i registrirate svoje podatke na Web stranici kako biste otvorili EPC Račun.

EPC Račun će sadržavati određene osobne podatke, informacije o plaćanju i informacije o vozilu koje će EPC tražiti od vas da ih obezbjedite.

Prihvatanjem Uvjeta pružanja usluga i nastavkom korištenja Web stranice Vi izjavljujete i garantirate sljedeće:

Kreiranjem EPC Računa, vi dodatno potvrđujete Vašu izjavu i garanciju.

Imajte na umu da ako EPC implementira materijalne izmjene u načinu na kojim se upravlja EPC Računima, vi nam dajete ovlaštenje da vas informiramo što je prije moguće.

Preporučuje se da ne dijelite svoje podatke o EPC Računu, naročito vaše korisničko ime i lozinku. EPC ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakve gubitke ili štete nastale zbog toga što ste podijelili svoje podatke o EPC Računu. Ako koristite zajednički kompjuter, preporučuje se da ne spremate svoje podatke o EPC Računu u internetskom pregledniku.

Ako imate razloga vjerovati da je podatke o vašem EPC Računu dobio neko drugi bez dopuštenja, trebate odmah kontaktirati EPC da suspendira vaš EPC Račun i otkaže sve neovlaštene naloge ili plaćanja koje mogu biti na čekanju.

Privatnost

Korištenje Web lokacije se također uređuje našom Izjavom o privatnosti na Web lokaciji i Politikom korištenja kolačića koji su uključeni u ove Uvjete o pružanju usluge ovom referencom.

Gašenje računa i otkazivanje

Bilo vi ili EPC može otkazati vaš EPC Račun u svakom trenutku.

Ako želite poništiti vaš EPC Račun, molimo pošaljite e-poštu s vašim zahtjevom.

Odricanje odgovornosti

EPC ne daje nikakve garancije niti izjave da će Web lokacija zadovoljiti vaše zahtjeve, da će biti zadovoljavajućeg kvaliteta, biti prikladna za određenu namjenu, da neće kršiti prava trećih strana, biti kompatibilna sa svim sistemima, biti sigurna niti da će sve pružene informacije biti tačne. EPC ne daje nikakvu garanciju za bilo kakve specifične rezultate proistekle iz korištenja naše Usluge ili Usluga.

Iako EPC koristi razumne napore kako bi osigurala da je Web stranica sigurna i bez grešaka, virusa i drugih zlonamjernih programa, svim Korisnicima se savjetuje da preuzmu odgovornost za svoju sigurnost, svoje lične podatke podatke i svoje kompjutere.

Virusi, zlonamjerni softveri i sigurnost

EPC provodi svu razumnu vještinu i staranje kako bi osigurao da Web lokacija bude sigurna i bez virusa i drugih zlonamjernih sofvera, uključujući, ali ne ograničavajući se na skeniranje radi pronalaženja virusa i zlonamjernih softvera. EPC, međutim, ne garantira da je Web lokacija sigurna ili bez virusa ili drugih zlonamjernih softvera i ne prihvata nikakvu odgovornost u pogledu istog.

Ne smijete namjerno uvoditi viruse ili druge zlonamjerne softvere, ili bilo koji drugi materijal koji je zlonamjeran ili tehnološki škodljiv, bilo na ili putem naše Web stranice.

Ne smijete pokušavati ostvariti neovlašteni pristup bilo kom dijelu naše Web lokacije, servera na kojem se čuva Web lokacija ili bilo kom drugom serveru, kompjuteru ili bazi podataka povezanoj na našu Web lokaciju.

Izmjene u Usluzi i Uslova pružanja usluga

EPC zadržava pravo izmjene Web lokacije, njenog Sadržaja ili Uvjeta pružanja usluge u bilo koje vrijeme. Vi ćete biti vezani za sve izmjene u Uvjetima pružanja usluga prilikom korištenja Web lokacije nakon uvođenja izmjena. Ako je EPC zakonski dužan napraviti bilo kakve izmjene u Uvjetima pružanja usluge, te će se izmjene automatski primjenjivati na bilo koju trenutnu upotrebu, pored toga što će se primjeniti i na sve buduće upotrebe.

Dostupnost Web stranice

Usluga se pruža „kakva jeste“ i na bazi „dostupnosti“. EPC ne daje nikakvu garanciju da će Usluga funkcionirati bez grešaka i/ili nedostataka. Do najveće, zakonom dozvoljene mjere, EPC ne pruža nikakvu garanciju (izričitu ili podrazumijevanu) u pogledu prikladnosti za određenu namjenu, tačnosti informacija, kompatibilnosti i zadovoljavajućeg kvaliteta.

EPC ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakav prekid rada ili nedostupnost Web lokacije kada je to posljedica vanjskih uzroka uključujući, ali ne ograničavajući se na kvar opreme davatelja usluga interneta, kvar opreme na glavnom poslužitelju, kvar na komunikacijskoj mreži, nestanak struje, prirodne katastrofe, ratna ili zakonska ograničenja i cenzuru.

Ograničenje odgovornosti

Do najveće, zakonom dozvoljene mjere, EPC ne prihvata odgovornost za bilo kakav direktan ili indirektan gubitak ili štetu, predvidive ili ne, uključujući bilo koje indirektne, posljedične, posebne ili kaznene (od)štete koje proizlaze iz korištenja Web lokacije ili bilo koje informacije sadržane na njoj. Korisnici trebaju biti svjesni da Web stranicu i njen Sadržaj koriste na vlastiti rizik.

Ništa u ovim Uvjetima o pružanju usluge ne isključuje niti ograničava obavezu EPC-a za slučaj smrti ili osobne povrede koja proističe zbog bilo kakvog nehata ili prijevare od strane EPC-a.

Ništa u ovim Uvjetima o pružanju usluge ne isključuje niti ograničava obavezu EPC-a za bilo kakav direktan ili indirektan gubitak ili štetu koja proističe iz nepravilne odredbe Usluga ili iz oslanjanja na netačne informacije uključene u Web lokaciji.

Iako se preduzimaju sve mjere kako bi se osiguralo da se Uvjeti pružanja usluga budu u strogoj saglasnosti sa odredbama zakona u slučaju da se za bilo koji od ovih uvjeta otkrije da je nezakonit, nepravilan ili ga je po drugoj osnovi nemoguće sprovesti, takav uvjet će se smatrati odvojenim od ovih Uvjeta pružanja usluge i neće uticati na punovažnost i izvršnonst preostalih Uvjeta pružanja usluge. Ovaj uvjet će se primjenjivati samo unutar nadležnosti u kojoj je dati uvjet nezakonit.

Kako EPC koristi vaše Osobne informacije (Zaštita podataka)

Sve osobne informacije koje EPC može prikupljati (uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime i prezime, adresu i broj telefona) prikupljaće se, koristiti i držati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka iz 2018.

Za detalje u vezi sa zaštitom podatka, molimo pročitajte EPC Izjava o privatnosti.

Drugi važni uvjeti

EPC može prenositi (dodjeljivati) naše obaveze i prava po ovim Uvjetima o pružanju usluge trećoj strani. Ako se ovo dogodi, EPC će vas informirati u pisanom obliku. Na Vaša prava po ovim Uvjetima o pružanju usluge neće biti uticaja, a naše obaveze po ovim Uvjetima o pružanju usluge prenijeće se na treću stranu koja će ostati vezana za njih.

EPC može izvršiti reviziju ovih Uvjeta o pružanju usluge s vremena na vrijeme, kao odgovor na promjene u relevantnim zakonima i drugim mjerodavnim propisima.

Ako se za bilo koje od odredaba iz ovih Uvjeta o pružanju usluge nađe da su nezakonite, neispravne ili na drugi način neprovodive od strane bilo kog suda ili drugog nadležnog tijela, ova/ove odredba(e) smatraće se izbačenom iz ostatka ovih Uvjeta o pružanju usluge. Ostatak ovih Uvjeta o pružanju usluge biće valjan i provodiv.

Nikakva greška ili kašnjenje EPC-a u ostvarivanju prava po ovim Uvjetima o pružanju usluge ne znači da se EPC odrekao svog prava, i nikakvo odricanje od strane EPC-a u vezi kršenja bilo koje odredbe ovih Uvjeta o pružanju usluge ne znači da će se EPC odreći bilo kog naknadnog kršenja iste ili bilo koje druge odredbe.

Zakon i nadležnost

Ovi Uvjeti pružanja usluge i odnos između vas i EPC-a se uređuju i tumače u skladu sa zakonom Engleske.