“EPC” tīmekļa vietnes pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pamatinformācija

Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi kopā ar visiem citiem šeit minētajiem dokumentiem izklāsta noteikumus, saskaņā ar kuriem Jūs varat izmantot epcplc.com tīmekļa vietni, jebkurus šīs vietnes apakšdomēnus vai jebkuras tīmekļa lietojumprogrammas, kurās klienti atver kontus paši (piemēram, ceļošanai Norvēģijā vai iebraukšanai ULEZ zonā Londonā) (tīmekļa vietne). Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus un pārliecinieties, ka esat tos sapratuši. Jums būs jāizlasa un jāsaprot šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi, jo, izmantojot šo tīmekļa vietni, Jūs tiem piekrītat. Ja Jūs nepiekrītat ievērot šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus un neuzskatāt tos par saistošiem, lūdzu, pārtrauciet izmantot tīmekļa vietni.

Definīcijas un interpretācija

Šajos pakalpojumu sniegšanas noteikumos norādītie termini nozīmēs sekojošo:

EPC konts
ir konts, kas ir jāreģistrē tīmekļa vietnes lietotājam, lai tiešsaistē pārvaldītu ar satiksmi saistītu paziņojumu apmaksu, vides shēmas vai izmantotu jebkuras tiešsaistē pieejamās lietojumprogrammas;
EPC
Euro Parking Collection plc: uzņēmuma reģistrācijas numurs: 3515275, datu aizsardzības reģistrācijas numurs: Z5479282; Contractum Limited: uzņēmuma reģistrācijas numurs: 5755117, datu aizsardzības reģistrācijas numurs: Z143131X, PVN maksātaja reģistrācijas Nr.: 977 7392 50, EPC Finance Limited: uzņēmuma reģistrācijas numurs: 8881682; visi reģistrēti Anglijā un Velsā, PO BOX 897 HAYES UB3 9AU, United Kingdom; un EPC Hungary KFT: uzņēmuma reģistrācijas numurs: 01-09-908128, datu aizsardzības reģistrācijas numurs: NAIH-112615/2017 (kopā saukti EPC);
Saturs
attiecas uz jebkuru un visiem tekstiem, attēliem, audio, video, rakstiem, kodiem, programmatūrām, datu bāzēm un jebkuru citu informācijas formu, ko var glabāt datorā un kas parādās tīmekļa vietnē vai ir tās daļa;
Platforma
attiecas uz tiešsaistes iespēju, rīku, pakalpojumu, infrastruktūras un informācijas kopumu, ko EPC nodrošina ar tīmekļa vietnes starpniecību, lai vienkāršotu ar ceļu satiksmi saistīto nodevu administrēšanu;
Pakalpojums vai pakalpojumi
ir pakalpojumi, kas Jums ir pieejami, izmantojot tīmekļa vietni;
Informācija par maksājumu
nozīmē jebkādus datus, kas nepieciešami, lai samaksātu par pakalpojumiem no šīs tīmekļa vietnes. Tas ietver, bet ne tikai, kredītkaršu/debetkaršu numurus, bankas kontu numurus un bankas filiāļu kodus, vai jebkuru citu izmantojamo maksāšanas veidu;
Trešās puses pakalpojumu sniedzējs
nozīmē trešo pusi, kura sniedz pakalpojumu, kas lietotājiem tiek piedāvāts ar tīmekļa vietnes starpniecību;
Lietotājs
ir jebkura trešā persona, kas piekļūst tīmekļa vietnei un kura nestrādā uzņēmumā Euro Parking Collection plc.

Tīmekļa vietnes īpašnieks

Tīmekļa vietnes īpašnieks un operators ir EPC.

Mūsu intelektuālā īpašuma tiesības un licence

Viss pārējais saturs, kas iekļauts tīmekļa vietnē, tostarp jebkuri lietotājam redzami materiāli, teksts, grafiskie materiāli, logotipi, ikonas, attēli, audio klipi, video klipi, datu apkopojumi, lapas izkārtojums un jebkuri fona materiāli, piemēram, kodi, programmatūra un datu bāzes, kā arī šī satura autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības, ja vien nav norādīts citādi, ir EPC, mūsu saistīto partneru vai citu saistītu trešo pušu īpašums. Viss saturs ir aizsargāts ar Apvienotajā Karalistē spēkā esošajiem un starptautiskajiem intelektuālā īpašuma tiesību aktiem un nolīgumiem.

Šīs tīmekļa vietnes materiālus aizliegts reproducēt, pavairot, izplatīt, glabāt vai atkārtoti izmantot jebkurā citā veidā, ja vien tīmekļa vietnē nav norādīts citādi vai EPC nav devis nepārprotamu atļauju šādām darbībām.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Tīmekļa vietnē var būt saites uz citām vietnēm. Ja vien nav norādīts citādi, šīs vietnes neatrodas EPC vai mūsu saistīto uzņēmumu pārziņā. EPC neuzņemas atbildību par pienākumu sniegt piekrišanu attiecībā uz šādu tīmekļa vietņu saturu un atsakās no atbildības par jebkuriem un visiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies to izmantošanas rezultātā. Ja šajā tīmekļa vietnē tiek iekļauta saite uz citu vietni, tas nenorāda, ka tiek atbalstītas šīs vietnes vai to pārziņi.

EPC konti

EPC konti ir tiešsaistes lietojumprogramma, kurā klienti reģistrējas paši un kas ļauj lietotājiem reģistrēt informāciju par transportlīdzekli, kā arī citu būtisku informāciju, lai pārvaldītu ar satiksmi saistīto nodevu maksājumus, saņemtu attiecīgo korespondenci pa e-pastu, kā arī citu informāciju, kas atvieglotu ceļošanu konkrētā vietā. Lai varētu izmantot šo lietojumprogrammu, EPC pieprasa, lai Jūs sniedzat un reģistrējat savus datus tīmekļa vietnē, lai izveidotu EPC kontu.

EPC kontā būs iekļauti noteikti personas dati, informācija par maksājumiem un transportlīdzekļa dati, ko EPC lūgs Jums sniegt.

Piekrītot Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un turpinot izmantot tīmekļa vietni, Jūs apņematies un galvojat, ka:

Izveidojot EPC kontu, Jūs atkārtoti apstiprināt savu apņemšanos un galvojumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, gadījumā, ja EPC ieviesīs būtiskas izmaiņas EPC kontu darbībā, Jūs mūs pilnvarojat Jūs par tām informēt pēc iespējas ātrāk.

Ir ieteicams neizpaust savus EPC konta datus, jo īpaši savu lietotājvārdu un paroli. EPC neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas nodarīts tādēļ, ka esat izpaudis savus EPC konta datus. Ja izmantojat kopīgu datoru, ir ieteicams nesaglabāt savus EPC konta datus interneta pārlūkā.

Ja Jums ir pamats uzskatīt, ka cita persona ir ieguvusi Jūsu EPC konta datus bez Jūsu piekrišanas, Jums nekavējoties jāsazinās ar EPC, lai apturētu EPC konta darbību un atceltu jebkurus nepilnvarotus rīkojumus vai maksājumus, kas varētu būt izpildes procesā.

Privātums

Tīmekļa vietnes izmantošanas kārtību nosaka arī mūsu tīmekļa vietnes privātuma paziņojums un sīkfailu politika, kas ar šo atsauci ir iekļauti šajos pakalpojumu sniegšanas noteikumos.

Izbeigšana un anulēšana

Vai nu Jūs vai EPC var jebkurā laikā slēgt Jūsu EPC kontu.

Ja Jūs vēlaties slēgt savu EPC kontu, nosūtiet mums e-pastu ar savu pieprasījumu.

Atrunas

EPC negarantē un neapliecina, ka tīmekļa vietne atbildīs Jūsu prasībām, būs pietiekami kvalitatīva, atbildīs paredzētajam mērķim, nepārkāps trešo pušu tiesības, būs saderīga ar visām sistēmām un droša, un ka visa sniegtā informācija būs precīza. EPC negarantē, ka izmantojot mūsu lietošanas noteikumus, tiks panākts konkrēts rezultāts.

Lai gan EPC pieliek saprātīgas pūles, lai tīmekļa vietne būtu droša un darbotos bez kļūdām, kā arī būtu aizsargāta no vīrusiem un citas ļaunatūras, visiem lietotājiem ir jāuzņemas personīga atbildība par savu drošību un savu personas datu un datoru drošību.

Vīrusi, ļaunatūra un drošība

EPC veic visus pamatoti nepieciešamos praktiskos un piesardzības pasākumus, lai tīmekļa vietne būtu droša un lai aizsargātu to no vīrusiem un citas ļaunatūras, tostarp, bet ne tikai veicot vīrusu un ļaunatūras meklēšanu. Taču EPC negarantē, ka tīmekļa vietne ir droša un aizsargāta no vīrusiem vai ļaunatūras, un neuzņemas par to atbildību.

Jūs nedrīkstat tīšām ienest vīrusus vai citu ļaunatūru, vai jebkurus citus ļaunprātīgus vai tehnoloģiski kaitīgus materiālus mūsu tīmekļa vietnē vai ar tās starpniecību.

Jūs nedrīkstat bez atļaujas piekļūt nevienai tīmekļa vietnes, servera, kurā tiek glabāta tīmekļa vietne, vai jebkura cita servera, datora vai ar tīmekļa vietni saistītas datu bāzes daļai.

Izmaiņas Pakalpojumos un šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumos

EPC saglabā tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā tīmekļa vietnē, tās saturā vai šajos Pakalpojumu sniegšanas noteikumos. Jebkuras Pakalpojumu sniegšanas noteikumu izmaiņas Jums būs saistošas no pirmās reizes, kad Jūs izmantosiet tīmekļa vietni pēc šo izmaiņu ieviešanas. Ja EPC būs jāveic izmaiņas Pakalpojumu sniegšanas noteikumos saskaņā ar likumu, šīs izmaiņas tiks automātiski piemērotas ne tikai jebkurai pašreizējai, bet arī visām turpmākajām izmantošanas darbībām.

Tīmekļa vietnes pieejamība

Pakalpojums tiek sniegts “faktiskajā” un “pieejamajā” stāvoklī. EPC negarantē, ka pakalpojumam nebūs defektu un/vai kļūmju. Ciktāl tas atļauts tiesību aktos, EPC nesniedz nekādas (tiešas vai netiešas) garantijas par piemērotību paredzētajam mērķim, informācijas precizitāti, saderību un apmierinošu kvalitāti.

EPC neuzņemas atbildību par tīmekļa vietnes darbības traucējumiem vai nepieejamību, ko izraisījuši ārēji iemesli, tostarp, bet ne tikai interneta pakalpojumu sniedzēja aprīkojuma atteice, mitināšanas aprīkojuma atteice, komunikāciju tīkla atteice, elektroapgādes traucējumi, dabas parādības, karadarbība vai juridiski ierobežojumi un cenzūra.

Atbildības ierobežojums

Ciktāl tas atļauts tiesību aktos, EPC neuzņemas atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai kaitējumu — paredzamu vai citādi, tostarp jebkuru netiešu, izrietošu, īpašu vai soda sankciju radītu kaitējumu, kas radies tīmekļa vietnes vai jebkuras tajā atrodamās informācijas izmantošanas rezultātā. Lietotājiem jāapzinās, ka viņi izmanto tīmekļa vietni un tās saturu uz savu atbildību.

Nekas šajos pakalpojumu sniegšanas noteikumos neatceļ vai neierobežo EPC atbildību par nāvi vai traumām, kas radušās EPC nolaidīgas vai krāpnieciskas rīcības rezultātā.

Nekas šajos pakalpojumu sniegšanas noteikumos neatceļ vai neierobežo EPC atbildību par jebkuriem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies, nepareizi sniedzot pakalpojumus vai paļaujoties uz maldīgu informāciju tīmekļa vietnē.

Lai gan ir darīts viss iespējamais, lai šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi stingri atbilstu 1997. gada Likuma par negodprātīgiem līguma noteikumiem attiecīgajiem punktiem, ja jebkurš no šiem noteikumiem izrādās pretlikumīgs, spēkā neesošs vai citādi neīstenojams, tas uzskatāms par anulētu no šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un neietekmēs pārējo pakalpojuma sniegšanas noteikumu spēkā esamību un īstenojamību. Šis nosacījums tiks piemērots tikai jurisdikcijās, kur konkrētais noteikums ir pretlikumīgs.

Kā EPC izmanto Jūsu personisko informāciju (datu aizsardzība)

Visa personiskā informācija, ko EPC varētu vākt (tostarp, bet ne tikai Jūsu vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs), tiks vākta, izmantota un glabāta saskaņā ar 2018. gada Datu aizsardzības likuma un turpmāko tiesību aktu noteikumiem.

Plašāka informācija par datu aizsardzību ir pieejama EPC privātuma paziņojumā.

Citi svarīgi noteikumi

EPC var nodot (piešķirt) mūsu pienākumus un tiesības saskaņā ar šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (un attiecīgā gadījumā — saskaņā ar līgumu) trešajai pusei. Šādā gadījumā EPC Jūs par to informēs rakstveidā. Tas neietekmēs Jūsu tiesības saskaņā ar šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (un līgumu), un mūsu pienākumi saskaņā ar šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (un līgumu) tiks nodoti trešajai pusei, kurai tie būs juridiski saistoši.

EPC var periodiski pārskatīt šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus, lai atspoguļotu izmaiņas attiecīgajos tiesību un citos normatīvajos aktos.

Ja jebkura tiesa vai cita iestāde atzīst jebkurus no šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem par pretlikumīgiem, spēkā neesošiem vai citādi neīstenojamiem, tas/tie uzskatāms(-i) par anulētu(-iem) no pakalpojumu sniegšanas noteikumu teksta. Pārējie pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir spēkā esoši un īstenojami.

Tas, ka mēs neīstenojam jebkuras savas tiesības vai īstenojam tās novēloti, saskaņā ar šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem nenozīmē, ka EPC ir atteicies no šīm tiesībām, un neviena mūsu atteikšanās no atbildības par jebkura pakalpojumu sniegšanas noteikuma pārkāpumu nenozīmē, ka EPC atteiksies no atbildības par jebkuriem turpmākiem šī vai cita noteikuma pārkāpumiem.

Likums un jurisdikcija

Šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus un attiecības starp Jums un EPC reglamentē un interpretē saskaņā ar Anglijas tiesību aktiem.