EPC Websitegebruiksvoorwaarden

Achtergrond

Deze gebruiksvoorwaarden, samen met alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, bepalen de voorwaarden waaronder u de website epcplc.com, subdomeinen van deze site of webaccounttoepassingen voor zelfregistratie (zoals voor reizen in Noorwegen of ULEZ in Londen) (de website) mag gebruiken. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en zorg dat u ze begrijpt. U bent verplicht om deze gebruiksvoorwaarden te lezen en te begrijpen, daar door gebruik van deze website u wordt geacht akkoord te gaan hiermee. Indien u niet akkoord gaat te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, stop dan met het gebruik van de website.

Definities en interpretatie

In deze gebruiksvoorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

EPC-account
betekent een account dat moet worden geregistreerd door de websitegebruiker voor het online beheren van betalingen voor verkeersgerelateerde nota’s, milieuregelingen of in het algemeen alle online toepassingen op de website;
EPC
Euro Parking Collection plc: ondernemingsnummer: 3515275, gegevensbeschermingsregistratienummer: Z5479282; Contractum Limited: ondernemingsnummer: 5755117, gegevensbeschermingsregistratienummer: Z143131X, btw-nummer: 977 7392 50, EPC Finance Limited: ondernemingsnummer: 8881682; alle geregistreerd in Engeland en Wales op PO BOX 897 HAYES UB3 9AU, United Kingdom en EPC Hungary KFT: ondernemingsnummer: 01-09-908128, gegevensbeschermingsregistratienummer: NAIH-112615/2017 (gezamenlijk EPC);'
Inhoud
betekent alle tekst, afbeeldingen, audio, video, scripts, code, software, databases en andere vormen van informatie die op een computer kunnen worden opgeslagen die voorkomen op of onderdeel vormen van de website;
Platform
betekent de gezamenlijke online faciliteiten, hulpmiddelen, diensten, infrastructuur en informatie die EPC aanbiedt via de website ter facilitering van de administratie van verkeersgerelateerde heffingen;
Dienst of diensten
betekent de via de website beschikbare diensten;
Betaalgegevens
betekent alle benodigde gegevens voor de betaling voor diensten van de website. Hiertoe behoren onder andere credit-/debitcardnummers, bankrekeningnummers en bankcodes of andere toepasselijke betaalmethoden;
Derdendienstverlener
betekent een derde die een dienst levert die wordt aangeboden aan gebruikers via de website;
Gebruiker
betekent een derde die de website bezoekt en niet in dienst is van Euro Parking Collection plc.

Eigendom van de website

De website is eigendom van en wordt beheerd door EPC

Onze intellectuele eigendomsrechten en licentie

Alle andere content op de website, waaronder alle gebruikersgerichte materialen, tekst, beelden, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, beeldfragmenten, gegevenscompilaties, pagina-indeling en alle onderliggende materialen zoals code, software en databases en het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, behalve waar specifiek anders is aangegeven, is het eigendom van EPC, onze gelieerde ondernemingen, partners, klanten of andere relevante derden. Alle content wordt beschermd door de toepasselijke Britse en internationale wetten en verdragen betreffende intellectuele eigendomsrechten.

U mag materialen van de website niet reproduceren, kopiëren, verspreiden, opslaan of op enige andere wijze hergebruiken, tenzij anders wordt aangegeven op de website of met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe van EPC.

Links naar andere websites

De website kan links bevatten naar andere websites. Tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven, vallen deze websites niet onder het beheer van EPC of onze gelieerde ondernemingen. EPC is niet verantwoordelijk voor de content van dergelijke websites en wijst alle aansprakelijkheid af voor alle vormen van verlies of schade voortvloeiende uit het gebruik daarvan. De opname van een link naar een andere website op deze website impliceert geen goedkeuring van de websites zelf of diegenen die de websites beheren.

EPC-accounts

EPC-accounts is een online toepassing voor zelfregistratie waarmee gebruikers voertuiggegevens en andere informatie kunnen registreren om betaling van verkeersgerelateerde heffingen te beheren en relevante correspondentie te ontvangen via e-mail, naast andere informatie ter facilitering van reizen op een bepaalde locatie. Om van deze toepassing gebruik te kunnen maken, vereist EPC dat u uw gegevens verstrekt en registreert op de website om een EPC-account aan te maken.

Het EPC-account bevat bepaalde persoons-, betaal- en voertuiggegevens, welke EPC u zal vragen te verstrekken.

Door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden en de website te blijven gebruiken, verklaart en garandeert u het volgende:

Door een EPC-account te maken, bekrachtigt u uw verklaring en garantie.

Merk op dat als EPC wezenlijke veranderingen aanbrengt in de manier waarop de EPC-accounts worden gebruikt, geeft u ons toestemming om u zo snel als praktisch mogelijk is te informeren.

Het wordt aanbevolen om uw EPC-accountgegevens niet te delen, in het bijzonder uw gebruikersnaam en wachtwoord. EPC is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het delen van uw EPC-accountgegevens door u. Indien u een gedeelde computer gebruikt, wordt het aanbevolen om uw EPC-accountgegevens niet op te slaan in uw internetbrowser.

Indien u redenen heeft om aan te nemen dat uw EPC-accountgegevens door een ander zijn verkregen zonder uw toestemming, dient u onmiddellijk contact op te nemen met EPC om uw EPC-account te schorsen en ongeautoriseerde bestellingen of betalingen die mogelijk openstaan te annuleren.

Privacy

Op het gebruik van de website zijn tevens onze Websiteprivacyverklaring en Cookiebeleid van toepassing, welke door middel van verwijzing zijn opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden.

Beëindiging en opzegging

U of EPC kunnen uw EPC-account op elk moment beëindigen.

Indien u uw EPC-account wenst te beëindigen, e-mail uw verzoek dan aan ons.

Disclaimers

EPC geeft geen garanties of verklaringen dat de website aan uw behoeften zal voldoen, dat deze van toereikende kwaliteit zal zijn, dat deze geschikt zal zijn voor een specifiek doel, dat deze geen inbreuk zal maken op de rechten van derden, dat deze compatibel zal zijn met alle systemen, dat deze veilig zal zijn en dat alle verstrekte informatie juist zal zijn. EPC geeft geen garantie op specifieke resultaten door het gebruik van onze website of diensten.

Hoewel EPC redelijke inspanningen betracht om ervoor te zorgen dat de website veilig en vrij van fouten, virussen en andere malware is, worden alle gebruikers geadviseerd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen veiligheid, die van hun persoonsgegevens en hun computers.

Virussen, malware en veiligheid

EPC betracht alle redelijke deskundigheid en zorg om ervoor te zorgen dat de website veilig is en vrij van virussen en andere malware, zoals onder andere het scannen op virussen en malware. EPC garandeert echter niet dat de website veilig is of vrij van virussen of andere malware en accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking daartoe.

U dient niet opzettelijk virussen, andere malware of andere materialen die kwaadaardig of technologisch schadelijk zijn te introduceren op of via de website.

U dient geen pogingen te doen onbevoegd toegang te krijgen tot enig onderdeel van de website, de server waarop de website is opgeslagen of enige andere server, computer of database verbonden met de website.

Wijzigingen in de dienst en deze gebruiksvoorwaarden

EPC behoudt zich het recht voor om de website, de inhoud ervan of deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aan te passen. U bent gebonden aan alle wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden vanaf de eerste keer dat u de website gebruikt nadat de wijzigingen zijn aangebracht. Indien EPC wettelijk verplicht is om wijzigingen aan te brengen in de gebruiksvoorwaarden, zijn deze wijzigingen automatisch van toepassing op alle huidige gebruik, naast alle toekomstige gebruik.

Beschikbaarheid van de website

De dienst wordt geleverd in de huidige staat op basis van beschikbaarheid. EPC garandeert niet dat de dienst vrij van defecten en/of fouten zal zijn. Voor zover toegestaan door de wet geeft EPC geen garantie (uitdrukkelijk dan wel impliciet) van geschiktheid voor een specifiek doel, juistheid van informatie, compatibiliteit en toereikende kwaliteit.

EPC is niet aansprakelijk voor verstoring of onbeschikbaarheid van de website als gevolg van externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, storingen in apparatuur van internetproviders, storingen in hostingapparatuur, storingen communicatienetwerken, stroomuitval, natuurverschijnselen, oorlog of wettelijke beperkingen en censuur.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de wet accepteert EPC geen aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade, voorzienbaar of anderszins, waaronder alle indirecte, gevolg-, bijzondere of exemplaire schade voortvloeiende uit het gebruik van de website of daarop opgenomen informatie. Gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat zij de website en de content gebruiken op eigen risico.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden vormt een uitsluiting of beperking van EPC’s aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of fraude door EPC.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden vormt een uitsluiting of beperking van EPC’s aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortvloeiende uit de onjuiste levering van diensten of uit het vertrouwen op onjuiste informatie opgenomen op de website.

Alle inspanningen zijn betracht om ervoor te zorgen dat deze gebruiksvoorwaarden strikt voldoen aan de relevante bepalingen van de wet. Indien echter een van deze voorwaarden onrechtmatig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar wordt bevonden, dient die voorwaarde als afgescheiden van deze gebruiksvoorwaarden te worden beschouwd en zal dat de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende gebruiksvoorwaarden niet beïnvloeden. Deze voorwaarde is alleen van toepassing in rechtsgebieden waarin een bepaalde voorwaarde illegaal is.

Hoe gebruikt EPC uw persoonsgegevens (gegevensbescherming)

Alle persoonsgegevens die EPC kan verzamelen (zoals onder andere uw naam, adres en telefoonnummer) worden verzameld, gebruikt en bewaard volgens de bepalingen van de Britse Data Protection Act 2018.

Lees de privacyverklaring van EPC voor meer informatie over gegevensbescherming.

Andere belangrijke voorwaarden

EPC kan onze verplichtingen en rechten volgens deze gebruiksvoorwaarden overdragen (toewijzen) aan een derde. Indien dit gebeurt, zal EPC u schriftelijk daarover informeren. Uw rechten volgens deze gebruiksvoorwaarden worden daardoor niet beïnvloed en onze verplichtingen volgens deze gebruiksvoorwaarden worden overgedragen aan de derde die daaraan gebonden zal zijn.

EPC kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien in antwoord op veranderingen in relevante wetgeving en andere reglementaire voorschriften.

Indien enige van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onrechtmatig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar worden bevonden door een rechtbank of andere autoriteit, dienen die bepalingen te worden beschouwd als afgescheiden van de rest van deze gebruiksvoorwaarden. De rest van deze gebruiksvoorwaarden blijft in dat geval geldig en afdwingbaar.

Het niet of met vertraging uitoefenen door EPC van enige van zijn rechten volgens deze gebruiksvoorwaarden betekent niet dat EPC afziet van dat recht en berusting door EPC in een overtreding van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden betekent niet dat EPC zal berusten in daaropvolgende overtredingen van dezelfde of andere bepalingen.

Wet en rechtsbevoegdheid

Deze gebruiksvoorwaarden en de relatie tussen u en EPC worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd volgens de Engelse wet.