Podmienky používania služieb webovej lokality spoločnosti EPC

Pozadie

Tieto podmienky poskytovania služieb, spolu s ďalšími dokumentmi uvedenými v tomto dokumente, stanovujú podmienky, na základe ktorých môžete využívať webovú lokalitu epcplc.com, všetky vedľajšie domény tejto lokality alebo všetky samoregistračné aplikácie webového účtu (napr. na cestovanie v Nórsku alebo v ultra nízko emisnej zóne v Londýne) (webová lokalita). Dôkladne si prečítajte tieto podmienky poskytovania služieb a uistite sa, že im rozumiete. Budete požiadaný/-á prečítať si a porozumieť tieto podmienky poskytovania služieb, pretože používanie tejto webovej lokality budeme mať za to, že ste ich akceptovali. Ak nesúhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok a že nimi budete viazaný/-, prestaňte používať webovú lokalitu.

Definície a interpretácia

V týchto podmienkach poskytovania služieb majú tieto výrazy nižšie uvedený význam:

Účet EPC
znamená účet, ktorý musí používateľ zaregistrovať, ak chce spravovať online platby súvisiace s dopravnými oznámeniami; environmentálne schémy alebo všeobecne akékoľvek online aplikácie dostupné na webovej lokalite;
Spoločnosť EPC
Euro Parking Collection plc: identifikačné číslo organizácie: 3515275, registračné číslo ochrany údajov: Z5479282; Contractum Limited: identifikačné číslo organizácie: 5755117, registračné číslo ochrany údajov: Z143131X, identifikačné číslo pre DPH: 977 7392 50, EPC Finance Limited: identifikačné číslo organizácie: 8881682; všetky spoločnosti zaregistrované v Anglicku a Walese, atPO BOX 897 HAYES UB3 9AU, United Kingdom; a spoločnosť EPC Hungary KFT: identifikačné číslo organizácie: 01-09-908128, registračné číslo ochrany údajov: NAIH-112615/2017 (súhrnne EPC);'
Obsah
znamená akýkoľvek text, obrázky, audio, video, skripty, kód, softvér, databázy a akákoľvek iná forma informácií, ktorá sa dá uložiť do počítača, na ktorom sa zobrazuje alebo tvorí súčasť webovej lokality;
Platforma
znamená spoločne zariadenia on-line, nástroje, služby, infraštruktúra a informácie, ktoré poskytuje spoločnosť EPC prostredníctvom webovej lokality s cieľom zjednodušiť administratívu poplatkov súvisiacich s dopravou;
Služba alebo služby
znamená služby, ktoré máte k dispozícii prostredníctvom webovej lokality;
Informácie o platbe
znamená všetky podrobnosti potrebné na úhradu služieb z webovej lokality. Patria sem, okrem iného, čísla kreditnej/debetnej karty, čísla bankových účtov a kódy pobočky, resp. akýkoľvek ďalší použiteľný spôsob platby;
Poskytovateľ služieb tretej strany
znamená tretiu stranu poskytujúcu službu, ktorá je ponúkaná používateľom prostredníctvom webovej lokality;
Používateľ
znamená ktorákoľvek tretia strana, ktorá má prístup k webovej stránke a nezamestnáva ju spoločnosť Euro Parking Collection plc.

Vlastníctvo webovej lokality

Webovú lokalitu vlastní a prevádzkuje spoločnosť EPC

Naše práva duševného vlastníctva a oprávnenie

Všetok ďalší obsah uvedený na webovej lokalite vrátane všetkých materiálov, textov, grafiky, log, ikon, obrázkov, zvukových klipov, videoklipov, kompilácií údajov, rozloženia strán a všetkých podkladových materiálov, ako je napr. kód, softvér a databázy a autorské práva a iné práva duševného vlastníctva v tomto obsahu, je majetkom spoločnosti EPC, našich prepojených podnikov, partnerov, klientov alebo iných relevantných tretích strán, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Všetok obsah je chránený platnými anglickými a medzinárodnými zákonmi a zmluvami o duševnom vlastníctve.

Nesmiete reprodukovať, kopírovať, distribuovať, ukladať ani nijak inak využívať materiál z webovej lokality, pokiaľ nie je na webovej lokalite uvedené inak, alebo ak to spoločnosť EPC výslovne písomne ​​nepovolí.

Prepojenia na ďalšie iné lokality

Webová lokalita môže obsahovať odkazy na iné lokality. Pokiaľ nie je výslovne uvedené, tieto stránky nie sú pod kontrolou EPC ani jej pobočiek. Spoločnosť EPC nepreberá zodpovednosť za obsah takýchto webových lokalít a odmieta zodpovednosť za akékoľvek formy straty alebo škody vyplývajúce z ich používania. Začlenenie odkazu na inú webovú lokalitu na tejto webovej stránke nepredstavuje žiadnu podporu samotnej lokality alebo tých, ktoré ich kontrolujú.

Účty EPC

Účty EPC sú samoregistračná, online aplikácia, ktorá používateľom umožňuje zaregistrovať informácie o vozidle, ako aj ďalšie relevantné informácie, s cieľom spravovať platby dopravných poplatkov, dostávať príslušnú korešpondenciu e-mailom, ako aj ďalšie informácie, čo vám uľahčí cestovanie v danej lokalite. Aby ste mohli profitovať z tejto aplikácie, EPC vyžaduje, aby ste uviedli a zaregistrovali svoje údaje na webovej lokalite, čím si vytvoríte účet EPC.

Účet EPC bude obsahovať určité osobné údaje, informácie o platbe a informácie o vozidle, o ktoré vás požiada spoločnosť EPC.

Prijatím Podmienok poskytovania služby a pokračovaním v používaní webovej lokalite vyhlasujete a zaručujete, že:

Vytvorením účtu EPC potvrdíte svoje vyhlásenie a záruku.

Upozorňujeme, že ak EPC zavedie materiálne zmeny v spôsobe prevádzky účtov EPC, dávate nám oprávnenie Vás informovať hneď, ako to bude možné.

Odporúčame nezdieľať svoje údaje o účte EPC, najmä svoje používateľské meno a heslo. Spoločnosť EPC nepreberá ručenie za stratu alebo škodu, ktoré vzniknú dôsledku Vášho zdieľania údajov o Vašom účte EPC. Ak používate zdieľaný počítač, neodporúčame vám ukladať si údaje o účte EPC vo svojom internetovom prehliadači.

Ak máte dôvod sa domnievať, že údaje o Vašom účte EPC získali iné osoby bez vášho súhlasu, mali by ste okamžite kontaktovať spoločnosť EPC a požiadať o pozastavenie účtu a zrušenie všetkých neoprávnených objednávok alebo platieb, ktoré môžu byť stále nevybavené.

Ochrana osobných údajov

Používanie webovej lokality sa riadi podľa nášho Oznámenia o ochrane osobných údajov na webovej lokalite a Zásad používania súborov cookie ktoré sú týmto odkazom začlenené do týchto podmienok poskytovania služieb.

Ukončenie a zrušenie

Svoj účet EPC môžete kedykoľvek zrušiť Vy alebo spoločnosť EPC.

V prípade, že si prajete zrušiť svoj účet EPC, pošlite nám e-mailovú správu so svojou požiadavkou.

Vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti

Spoločnosť EPC neposkytuje žiadnu záruku, že splní webová lokalita vaše požiadavky, že bude uspokojivej kvality, že bude vhodná na konkrétny účel, že nebude porušovať práva tretích strán, že bude kompatibilná so všetkými systémami, že bude bezpečná a že budú všetky poskytnuté informácie presné. Spoločnosť EPC neposkytuje žiadnu záruku konkrétnych výsledkov vyplývajúcich z použitia našej služby alebo služieb.

Aj keď vynaloží spoločnosť EPC primerané úsilie na to, aby zabezpečila, že je webová lokalita bezpečná a bez chýb, vírusov a iného škodlivého softvéru, odporúčame všetkým používateľom prevziať zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť, za svoje osobné údaje a počítače.

Vírusy, škodlivý softvér a bezpečnosť

Spoločnosť EPC uplatní všetky primerané zručnosti a starostlivosť s cieľom zaistiť, že je webová lokalita bezpečná a bez vírusov a iného škodlivého softvéru vrátane okrem iného skenovania vírusov a škodlivého softvéru. Spoločnosť EPC však nezaručuje, že je webová lokalita bezpečná alebo že neobsahuje žiadne vírusy alebo iný škodlivý softvér a ani za to neručí.

Nesmiete úmyselne zavádzať vírusy ani iný škodlivý softvér alebo akýkoľvek iný škodlivý alebo technologicky škodlivý materiál na našu platformu alebo prostredníctvom webovej lokality.

Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k žiadnej časti webovej lokality, k serveru, na ktorom je uložená webová lokalita, alebo k žiadnemu inému serveru, počítaču alebo databáze, ktorá je pripojená na webovú lokalitu.

Zmeny služby a týchto Podmienok poskytovania služby

Spoločnosť EPC si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť webovú lokalitu, jej obsah alebo tieto podmienky poskytovania služieb. Všetky zmeny podmienok poskytovania služieb budú pre vás záväzné už od prvej chvíle, ako začnete používať webovú lokalitu po vykonaní takýchto zmien. Ak sa od spoločnosti EPC zo zákona vyžaduje, aby vykonala akékoľvek zmeny podmienok poskytovania služieb, budú sa tieto zmeny automaticky vzťahovať na všetky bežné používania spolu s ďalším používaním v budúcnosti.

Dostupnosť webovej lokality

Služba je poskytovaná „ako je“ a na základe „podľa dostupnosti“. Spoločnosť EPC neposkytuje žiadnu záruku, že služba nebude obsahovať chyby a/alebo poruchy. Spoločnosť EPC neposkytuje v maximálnom možnom rozsahu, ako to povoľuje zákon, žiadne záruky (výslovne alebo implicitne) na spôsobilosť na konkrétny účel, za správnosť informácií, kompatibilitu a uspokojivú kvalitu.

Spoločnosť EPC nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne narušenie alebo nedostupnosť webovej lokality spôsobené externým zavinením, vrátane okrem iného zlyhania zariadenia ISP, zlyhania hostiteľského zariadenia, zlyhania komunikačnej siete, výpadku napájania, prírodných udalostí, vojnových alebo právnych obmedzení a cenzúry.

Obmedzenie ručenia

Spoločnosť nepreberá v maximálnej možnej miere, ako to povoľuje zákon, žiadnu zodpovednosť za žiadnu priamu alebo nepriamu stratu alebo škodu, predvídateľnú ani inú, vrátane nepriamych, následných, zvláštnych alebo penalizovaných náhrad škody, ktoré vyplývajú z používania webovej lokality alebo informácií, ktoré obsahuje. Používatelia by si mali uvedomiť, že používajú webovú lokalitu a obsah na vlastné riziko.

Nič v týchto podmienkach poskytovania služieb nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti EPC za smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou alebo podvodom zo strany spoločnosti EPC.

Nič v týchto podmienkach poskytovania služieb nezakazuje ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti EPC za žiadnu priamu alebo nepriamu stratu alebo škodu vyplývajúcu z nesprávneho poskytovania služieb alebo zo spoliehania sa na nesprávne informácie, ktoré sú uvedené na webovej lokalite.

Aj keď sme vynaložili všetko úsilie s cieľom zabezpečiť, že tieto podmienky poskytovania služieb striktne dodržiavajú príslušné ustanovenia zákona, v prípade, že sa zistí, že ktorýkoľvek z výrazov je nezákonný, neplatný alebo inak nevykonateľný, bude sa tento výraz považovať za oddelený od týchto podmienok poskytovania služieb a neovplyvní platnosť ani vynútiteľnosť zostávajúcich zmluvných podmienok. Tento pojem sa uplatňuje iba v jurisdikciách, v ktorých je konkrétny pojem nezákonný.

Ako používa spoločnosť EPC vaše osobné údaje (ochrana údajov)

Všetky osobné informácie, ktoré môže spoločnosť EPC zhromažďovať (vrátane okrem iného vášho mena, adresy a telefónneho čísla), budú získavané, používané a uchovávané v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov z roku 2018.

Pre podrobnosti o ochrane osobných údajov si prečítajte Oznámenie spoločnosti EPC o ochrane osobných údajov.

Ďalšie dôležité podmienky

Spoločnosť EPC môže previesť (postúpiť) tretej strane záväzky a práva vyplývajúce z týchto podmienok poskytovania služieb. V takomto prípade vás spoločnosť EPC o tom písomne informuje. Vaše práva podľa týchto podmienok poskytovania služieb nebudú ovplyvnené a naše povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok poskytovania služieb budú prevedené na tretiu stranu, ktorá bude nimi viazaná.

Spoločnosť EPC môže čas od času revidovať tieto podmienky poskytovania služieb ako reakcia na zmeny príslušných zákonov a iných regulačných požiadaviek.

Ak sa zistí, že je niektoré ustanovenie týchto podmienok poskytovania služieb nezákonné, neplatné alebo inak nevymožiteľné ktorýmkoľvek súdom alebo iným orgánom, toto ustanovenie/tieto ustanovenia sa bude považovať sa za oddelené od zvyšku týchto podmienok poskytovania služieb. Zvyšná časť týchto podmienok poskytovania služieb zostane platná a vykonateľná.

Neuplatnenie alebo oneskorené uplatnenie práv EPC vyplývajúcich z týchto podmienok poskytovania služieb neznamená, že sa spoločnosť EPC vzdala daného práva. A vzdanie sa porušenia ustanovenia týchto podmienok poskytovania služieb neznamená, že sa spoločnosť EPC vzdáva následného porušenia toho istého alebo akékoľvek iného ustanovenia.

Právo a jurisdikcia

Tieto podmienky poskytovania služieb a vzťahy medzi vami a spoločnosťou EPC sa budú riadiť a vykladať v súlade s anglickým právom.