Oznámenie skupiny EPC o ochrane osobných údajov

Všeobecné ustanovenia

Ako bude používať EPC Group vaše osobné informácie?

Skupinu EPC (ďalej len „EPC“) tvorí spoločnosť Euro Parking Collection plc a jej dcérske spoločnosti, spoločnosť Contractum Limited, založené a zaregistrované v Anglicku a Walese pod číslom spoločnosti GB3515275 a GB5755117. a spoločnosť EPC Hungary Kft., zaregistrovaná v Maďarsku pod číslom 01-09-908128.

Spoločnosť EPC sa špecializuje na identifikáciu, oznamovanie a výber nezaplatených dopravných poplatkov a poplatkov súvisiacich s hromadnou dopravou, ktoré boli vystavené vozidlám zaregistrovaným v zahraničí, alebo prenajatým vozidlám, ktoré si prenajali zahraniční vodiči alebo nerezidenti („FRV“) v rámci celej Európy.

Rešpektujeme vaše právo na súkromie a v tomto oznámení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, prečo zhromažďuje spoločnosť EPC vaše osobné údaje a ako ich spracovávame. Ak nás chcete kontaktovať, pokiaľ ide o spôsob spracovania vašich údajov, napíšte nám na adresu privacy@epcplc.com.

Spoločnosť EPC neprenesie vaše osobné údaje tretím stranám mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ak na to nezískame od vás výslovný súhlas. Územia mimo EHP nemusia mať rovnocennú právnu ochranu, ako sú tie, ktoré sa uplatňujú v rámci EHP, ale uisťujeme vás, že naši partneri so sídlom mimo EHP aj naďalej prijímajú primerané kroky, ktoré sú potrebné na to, aby zabezpečili, že sa s vašimi údajmi zaobchádza bezpečne v súlade s týmito zásadami. Informácie, ktoré poskytnete, budeme bezpečne uchovávať my alebo naši spracovatelia údajov, či už sú to informácie v elektronickom alebo fyzickom formáte.

Všetky informácie o vás budeme spracovávať iba tak dlho, pokiaľ to vyžadujú príslušné právne predpisy a právny základ na spracovanie údajov. Všetky osobné údaje sú uložené v šifrovanej forme a ak je to možné, sú pseudonymizované.

Spoločnosť EPC od vás nevyžaduje poskytnutie žiadnych informácie, ktoré patria do kategórie osobitných údajov a ktoré odhaľujú váš rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, akékoľvek genetické alebo biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie. Upozorňujeme, že ak nám kedykoľvek, najmä počas odvolacieho konania, poskytnete takéto údaje, prijmeme pragmatický prístup a budeme sa snažiť použiť informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie odvolania.

Ako dotknutá osoba máte niekoľko práv, ktoré môžete uplatniť. Majte na pamäti, že na to, aby ste mohli uplatniť svoje rights, musíme overiť vašu totožnosť. Aby bol tento proces bezpečný, požadujeme, aby ste nám poskytli: číslo faktúry spoločnosti EPC/spisovú značku/číslo prípadu a evidenčné číslo vozidla („VRM“).

Spoločnosť EPC má v úmysle pri spracovaní osobných údajov dodržiavať najvyššie štandardy. Z tohto dôvodu berieme všetky sťažnosti veľmi vážne. Ak chcete podať sťažnosť, pokiaľ ide o spôsob, akým sme spracovali vaše osobné údaje, môžete kontaktovať Úrad komisára pre informácie konajúceho ako štatutárny orgán, ktorý dohliada na dodržiavanie zákona o ochrane údajov: https://ico.org.uk/concerns/

Spoločnosť EPC nevykonáva len automatizované rozhodovanie.

Ak uskutočníte platbu v prospech spoločnosti EPC, spracuje ju náš partner – spoločnosť Stripe, ktorá dodržiava je v súlade s bezpečnostným štandardom pri práci s údajmi držiteľov platobných kariet (PCI DSS). Spoločnosť EPC neuchováva žiadne informácie o vašej karte. Všetky informácie spracováva spoločnosť Stripe, % link_start% vidieť podrobnosti, see details here.

Ak chcete pochopiť, ako spracovávame vaše osobné údaje, prečítajte si príslušnú časť tohto oznámenia. Upozorňujeme, že môžete patriť do viacerých nižšie uvedených skupín:

Návštevníci našej webovej lokality

Držitelia internetového účtu (clá a pokuty)

Držitelia účtov služby AutoPASS

Príjemcovia pokút

Príjemcovia faktúr

Osoby, ktoré volajú na našu linku pomoci

Osoby, ktoré nás kontaktujú písomne poštou

Osoby, ktoré použijú formulár „Kontaktovať spoločnosť EPC“ na webovej lokalite

Osoby, ktoré nám posielajú e-mailové správy

Uchádzači o zamestnanieNávštevníci našej webovej lokality

Spoločnosť EPC je správca údajov pre informácie, ktoré zhromažďujeme na našej webovej lokalite.

Keď navštívite www.epcplc.com, www.contractum.eu or www.epchungary.hu, zhromažďujeme štandardné internetové protokolové informácie a podrobnosti o vzorkách návštevníkov. Podrobnosti nájdete na Cookies Policy. Robíme to s cieľom zlepšiť vaše skúsenosti s prehliadaním.

Pokračovaním vo vyhľadávaní akceptujete vyššie uvedené pravidlá.

Žiadna z vašich osobných data, v tomto prípade vaša adresa IP, nebude odovzdaná žiadnej tretej strane. Našu webovú lokalitu chránime pred útokmi hrubou silou blokovaním adries IP, z ktorých pochádza tento útok, a preto zhromažďuje spoločnosť EPC adresy IP, ktoré sa následne používajú na riešenie problémov a zaistenie bezpečnosti. Záznamy sa uchovávajú počas 12 mesiacov.

Späť Všeobecné ustanoveniaDržitelia internetového účtu (clá a pokuty)

Spoločnosť EPC je kontrolór údajov pre informácie, ktoré nám poskytnete pri registrácii do ľahko použiteľnej služby on-line, ktorá umožňuje správu platieb za mýto a upozornení súvisiacich s dopravou. Osobné údaje pozostávajú z: vášho mena, adresy, e-mailovej adresy a evidenčného čísla vozidla.

Spoločnosť EPC spracováva vaše osobné údaje na základe zmluvy, ktorú uzavriete pri registrácii internetového účtu za podmienok stanovených v Podmienky používania služieb webovej lokality spoločnosti EPC a bude spracovávať vaše údaje po dobu trvania zmluvy a ak je to vhodné, po dobu 7 rokov odo dňa, kedy ste uhradili poplatky.

Ak zaregistrujete svoje vozidlo, získate jednoduchý prístup k upozorneniam, doručovaniu e-mailových správ, platbám, obrázkom a komunikáciám.

V prípade, že poplatky neuhradíte, môže byť váš prípad postúpený agentúre vymáhajúcej pohľadávky alebo môžete byť predvolaný/-á na súd, čo môže zvýšiť dlžnú sumu.

Späť Všeobecné ustanoveniaDržitelia účtov služby AutoPASS

Registráciou existujúceho účtu služby AutoPASS nám poskytujete informácie o environmentálnej diferenciácii vášho vozidla, aby sme mohli vydať správnu faktúru. Spoločnosť EPC spracováva tieto údaje na základe písomných pokynov od spoločnosti Statens Vegvesen (SVV), ktorá je kontrolórom údajov a ktorú je možné kontaktovať na adrese firmapost@vegvesen.no. Spoločnosť EPC spracúva vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje spoločnosť SVV.

Späť Všeobecné ustanoveniaPríjemcovia pokút

Keď dostanete od spoločnosti EPC oznámenie o zaplatení pokuty („PCN“), znamená to, že máte nezaplatenú platbu voči jednej z vydávajúcich organizácií.

Spoločnosť EPC spracováva vaše údaje uvedené v príslušnom oznámení v mene vydavateľskej organizácie, ktorá oprávnila ich vydanie. Vydávajúca organizácia poverila spoločnosť EPC sledovaním, vydávaním a vyberaním splatných súm na základe FRV. Prenesenie právomocí na základe plnomocenstva si môžete pozrieť kliknutím na odkaz tu and tu.

Vaše údaje nebudú použité na žiaden iný účel, než je uvedené vyššie.

Spoločnosť EPC získa údaje o VRM a informácie o porušení predpisov od organizácie vydávajúcej povolenia, a okrem toho aj vaše meno a adresu od príslušného oficiálneho vnútroštátneho alebo regionálneho orgánu, ktorý udeľuje evidenčné čísla pre vozidlá. Ak chcete získať informácie, kto nám poskytol vaše údaje, pošlite nám e-mailovú správu na adresu privacy@epcplc.com.

V niektorých prípadoch získa spoločnosť EPC vaše osobné údaje vo forme VRM, vaše meno a adresu priamo od vydavateľskej organizácie, autopožičovne alebo alebo od bývalého držiteľa zaregistrovaného vozidla. O bývalého držiteľa zaregistrovaného vozidla pôjde v prípade, keď nebol úradný register aktualizovaný o prevode vlastníctva.

Ak ste však držiteľom webového účtu spoločnosti EPC, vy sami ste nám poskytli údaje, ktoré sú zobrazené na PCN.

Vaše údaje nebudú použité na žiaden iný účel, než je uvedené vyššie. Spoločnosť EPC spracúva vaše údaje tak dlho, ako nariadi vydávajúca organizácia, a ak je to možné, po dobu 7 rokov odo dňa, kedy ste uhradili poplatky

Späť Všeobecné ustanoveniaPríjemcovia faktúr

Keď obdržíte faktúru od spoločnosti EPC, znamená to, že musíte vykonať platbu za používanie zariadení, ktoré prevádzkuje jedna alebo viaceré vydávajúce organizácie.

Spoločnosť EPC spracováva vaše údaje uvedené v príslušnom oznámení v mene vydavateľskej organizácie, ktorá oprávnila ich vydanie. Vydávajúca organizácia poverila spoločnosť EPC sledovaním, vydávaním a vyberaním splatných súm na základe FRV. Prenesenie právomocí na základe plnomocenstva si môžete pozrieť kliknutím na odkaz tu and tu.

V prípade, že poplatky neuhradíte, môže byť váš prípad postúpený agentúre vymáhajúcej pohľadávky alebo môžete byť predvolaný/-á na súd, čo môže zvýšiť dlžnú sumu.

Spoločnosť EPC získa údaje o VRM a informácie o porušení predpisov od organizácie vydávajúcej povolenia, a okrem toho aj vaše meno a adresu od príslušného oficiálneho vnútroštátneho alebo regionálneho orgánu, ktorý udeľuje evidenčné čísla pre vozidlá. Ak chcete získať informácie, kto nám poskytol vaše údaje, pošlite nám e-mailovú správu na adresu privacy@epcplc.com.

V niektorých prípadoch získa spoločnosť EPC vaše osobné údaje vo forme VRM, vaše meno a adresu priamo od vydavateľskej organizácie, autopožičovne alebo alebo od bývalého držiteľa zaregistrovaného vozidla. O bývalého držiteľa zaregistrovaného vozidla pôjde v prípade, keď nebol úradný register aktualizovaný o prevode vlastníctva.

Ak ste však držiteľom webového účtu spoločnosti EPC, vy sami ste nám poskytli údaje, ktoré sú zobrazené na PCN.

Vaše údaje nebudú použité na žiaden iný účel, než je uvedené vyššie. Spoločnosť EPC spracúva vaše údaje tak dlho, ako nariadi vydávajúca organizácia, a ak je to možné, po dobu 7 rokov odo dňa, kedy ste uhradili poplatky

Späť Všeobecné ustanoveniaOsoby, ktoré volajú na našu linku pomoci

Linka pomoci spoločnosti EPC má povahu poradenstva a neprijímame žiadne iné odvolania než v písomnej forme. Nahrávanie vášho hovoru sa môže uchovávať v zašifrovanej podobe po dobu šiestich mesiacov na účely monitorovania kvality, školení a auditu. Ak chcete v budúcnosti požiadať o kópiu, musíte nám oznámiť dátum a čas vášho hovoru.

Späť Všeobecné ustanoveniaOsoby, ktoré nás kontaktujú písomne poštou

Keď nás kontaktujete poštou, dobrovoľne odosielate osobné údaje a súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré sa nachádzajú v tejto korešpondencii.

Ak nás kontaktujete na účely vyhlásenia, musíte súhlasiť s tým, že môžu byť vaše osobné údaje zverejnené príslušnej vydávajúcej organizácii, ktorá sa môže nachádzať mimo územia Spojeného kráľovstva a EHP. Ak odošlete svoje zastúpenie poštou alebo faxom, uveďte nižšie uvedené písomné vyhlásenie: „Súhlasím s tým, že môžu byť moje osobné údaje zverejnené príslušnej vydávajúcej organizácii.“ Korešpondencia, ktorá nebude obsahovať toto vyhlásenie, sa nebude brať do úvahy.

Spoločnosť EPC spracováva vaše údaje uvedené v príslušnom oznámení v mene vydavateľskej organizácie, ktorá oprávnila ich vydanie. Vydávajúca organizácia poverila spoločnosť EPC sledovaním, vydávaním a vyberaním splatných súm na základe FRV. Prenesenie právomocí na základe plnomocenstva si môžete pozrieť kliknutím na odkaz tu and tu.

Spoločnosť EPC spracúva vaše údaje tak dlho, ako nariadi vydávajúca organizácia, a ak je to možné, po dobu 7 rokov odo dňa, kedy ste uhradili poplatky

V prípade, že poplatky neuhradíte, môže byť váš prípad postúpený agentúre vymáhajúcej pohľadávky alebo môžete byť predvolaný/-á na súd, čo môže zvýšiť dlžnú sumu.

Späť Všeobecné ustanoveniaOsoby, ktoré použijú formulár „Kontaktovať spoločnosť EPC“ na webovej lokalite

V prípade vyhlásenia voči poplatku prostredníctvom formulára „Kontaktovať spoločnosť EPC“ na webovej lokalite spoločnosti EPC, k údajom, ktoré už spracovávame, nám poskytujete ďalšie informácie (pozrite si časť Príjemcovia pokút a Príjemcovia faktúr).

Spoločnosť EPC spracováva vaše údaje uvedené v príslušnom oznámení v mene vydavateľskej organizácie, ktorá oprávnila ich vydanie. Vydávajúca organizácia poverila spoločnosť EPC sledovaním, vydávaním a vyberaním splatných súm na základe FRV. Prenesenie právomocí na základe plnomocenstva si môžete pozrieť kliknutím na odkaz tu and tu.

Aby bolo možné posúdiť vaše vyhlásenie, musíte súhlasiť s tým, že môžu byť vaše osobné údaje zverejnené príslušnej organizácii, ktorá sa môže nachádzať mimo územia Spojeného kráľovstva a EHP. Postupujte podľa pokynov na našej webovej lokalite

Spoločnosť EPC spracúva vaše údaje tak dlho, ako nariadi vydávajúca organizácia, a ak je to možné, po dobu 7 rokov odo dňa, kedy ste uhradili poplatky

V prípade, že poplatky neuhradíte, môže byť váš prípad postúpený agentúre vymáhajúcej pohľadávky alebo môžete byť predvolaný/-á na súd, čo môže zvýšiť dlžnú sumu.

Späť Všeobecné ustanoveniaOsoby, ktoré nám posielajú e-mailové správy

Keď nám pošlete e-mailovú správu, dobrovoľne odosielate osobné údaje a súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré sa nachádzajú v tejto e-mailovej správe, vrátane vašej e-mailovej adresy.

Spoločnosť EPC spracováva vaše údaje uvedené v príslušnom oznámení v mene vydavateľskej organizácie, ktorá oprávnila ich vydanie. Vydávajúca organizácia poverila spoločnosť EPC sledovaním, vydávaním a vyberaním splatných súm na základe FRV. Prenesenie právomocí na základe plnomocenstva si môžete pozrieť kliknutím na odkaz tu and tu.

Okrem toho, vezmite na vedomie, že v prípade nezaplatenia poplatku, bude váš prípad, vrátane e-mailovej komunikácie, postúpený na ďalšie vymáhanie, čo môže zvýšiť poplatky.

Spoločnosť EPC spracúva vaše údaje tak dlho, ako nariadi vydávajúca organizácia, a ak je to možné, po dobu 7 rokov odo dňa, kedy ste uhradili poplatky

Späť Všeobecné ustanoveniaUchádzači o zamestnanie

Spoločnosť EPC je prevádzkovateľ údajov, pokiaľ ide o informácie, ktoré poskytnete počas procesu náboru a ktoré spracovávame na základe oprávneného záujmu. V prípade akýchkoľvek otázok, ktoré sa týkajú spôsobu spracovania vašich informácií, nás kontaktujte na adrese privacy@epcplc.com.

Všetky informácie, ktoré poskytnete počas procesu náboru, sa budú používať iba na účely spracovania vašej žiadosti alebo splnenia zákonných alebo regulačných požiadaviek a budú uložené po dobu 12 mesiacov od dátumu vyplnenia pozície.

Žiadne informácie, ktoré poskytnete počas procesu náboru, nesmieme zdieľať so žiadnou treťou stranou na marketingové účely, ani nesmieme ukladať žiadne vaše informácie mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Informácie, ktoré poskytnete, budeme bezpečne uchovávať my alebo naši spracovatelia údajov, či už sú to informácie v elektronickom alebo fyzickom formáte.

Späť Všeobecné ustanovenia