За EPC

Euro Parking Collection plc (EPC) се специјализира за идентификување, известување и собирање на неплатените трошоци поврзани со сообраќајот, давачките и казните издадени на возилата регистрирани во странство (ВРС) во Европа.

Во моментов EPC работи во име на повеќе од 450 организации што издаваат во 15 земји во Европа. Овие организации примарно се составени од јавни и полициски власти, совети, општини, национални владини агенции, служби на патарините и приватни компании за паркирање. Целосната листа може да се погледне под Организации што издаваат.

EPC има пристап до различни институции за издавање дозволи за возила во Европа за да помогне во извршувањето на својата функција на правилно идентификување на регистрираниот сопственик/одговорно лице.

road

Патарина

Помагање на службите на патарините да ги откријат и да издадат фактури, белешки за неплаќање или казни на ВРС.

Сообраќаен метеж и сообраќај

Помагање на градските власти во контролата и управувањето со сообраќајниот проток, со идентификување на прекршителите со ВРС.

Правен дел

EPC е компанија што е регистрирана во Англија и Велс, со регистерски број 03515275; EPC исто така е регистрирана во Комесарското информативно биро на Обединетото Кралство, под регистерскиот бр. за заштита на податоците Z5479282 (Обединетото Кралство).

Понатамошни правни информации